Menu

RUBIN

Impregnační sprej na obuv

400 ml
17.48 Kč/100 ml
Popis

Účinná impregnace pro obuv, tašky a oděvy z pravé hladké kůže, broušené kůže (semiš, nubuk a velur) a textilu. Optimální ochrana před vlhkostí a nečistotami. Vhodný také pro syntetické materiály a materiály s membránou.

 

Použití

Před použitím odstraňte prach a nečistoty. Odolnost materiálu vyzkoušejte na skrytém místě. Nastříkejte ze vzdálenosti cca 30 cm pravidelně v tenké vrstvě bez promočení a nechejte dobře zaschnout. Neotírejte, dokud je impregnovaný předmět mokrý. Nechejte dobře zaschnout a pak vyleštěte nebo zdrsněte (broušená kůže). Pro optimální ochranu používejte pravidelně. Nevhodné pro umělou nebo lakovanou kůži. Nestříkejte na podpatky. Vystačí na cca 7 m2. 

Vlastnosti
BEZ HLINÍKOVÝCH SOLÍ BEZ HLINÍKOVÝCH SOLÍ
BEZ MIKROPLASTŮ BEZ MIKROPLASTŮ
BEZ SILIKONŮ BEZ SILIKONŮ
VEGAN VEGAN
Složení

OBSAHUJE:  Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cykloalkany; - < 5 n-Hexan; Uhlovodíky, C7-C9, n-alkany, isoalkany, cykloalkany; Isopropylaacetát.

Skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí! Chraňte před slunečním zářením. Nevdechujte a nestříkejte do očí. Skladujte v suchu při teplotě 10–25 ° C v dobře větraných prostorách. Chraňte před teplem a přímým slunečním světlem.

Upozornění

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Při vdechnutí hrozí poškození zdraví! Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách! Stříkejte jen pár vteřin! Na velké ošetřované plochy používejte jen venku nebo dobře větrejte! Uchovávejte mimo dosah dětí! Chraňte před slunečním zářením. Nevdechujte a nestříkejte do očí. Skladujte v suchu při teplotě 10–25 °C v dobře větraných prostorách. Chraňte před teplem a přímým slunečním světlem.

NEBEZPEČÍ:  Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obal po vyprázdnění do sběru.
Hnací plyn: Propan/butan

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

Vyrobeno
Německo
EAN 04305615282336