Menu

Gelový odstraňovač skvrn Oxi Action

Vanish
500 ml
29.80 Kč/100 ml
Popis

Dvojnásobný život oblečení*.

*posílená ochrana barev a vlákna př použití jako doplňkového přípravku v pracím cyklu oproti pouhému praní. Testováno na bavlněném oblečení. Bezpečný pro bílé i barevné prádlo, pro každodenní tkaniny jako je bavlna.

  • Odstraňuje skvrny již při 30°C
  • Brání nechtěnému obarvení
  • Minimalizuje pachy
  • Hygienicky čisté prádlo
Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, neiontové povrchově aktivní látky, Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém

Skladování

Nevystavujte produkt přímému slunečnímu světlu.

Upozornění

Nebezpečí

Nebezpečné složky: peroxid vodíku; alkoholy, C12-14, ethorylované; benzensulfonová kyselina, C10-13- allkylderiváty, sodné soli. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. V případě kontaktu s pokožkou pokožka může zbělat, neznepokojujte se. Bělicí účinek je dočasný a vratný. V případě potřísnění okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic. Nemíchejte s jinými výrobky. Neaplikujte na oblečení, které máte právě na sobě.

Výrobce

RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Vinohradská 151 130 00 Praha 3

EAN 05999109561077