Menu

Gelový odstraňovač skvrn Oxi Action

Vanish
750 ml
21.20 Kč/100 ml
Popis

Dvojnásobný život oblečení*.

  • Odstraňuje skvrny již při 30°C
  • Brání nechtěnému obarvení
  • Minimalizuje pachy
  • Hygienicky čisté prádlo
  • Koncentrovaný gel
  • Pro posílení účinků praní
  • Bez chloru

*Posílená ochrana barev a vlákna při použití přípravku Vanish spolu s tekutým pracím prostředkem při praní na 20 °C v porovnání s praním bez přípravku Vanish na 40 °C. Testováno na bavlněném oblečení. Bezpečný pro bílé i barevné prádlo, pro každodenní tkaniny jako je bavlna a polyester.

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, neiontové povrchově aktivní látky
Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém

Skladování

Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření.

Upozornění

NEBEZPEČÍ
VANISH OXI ACTION GELOVÝ ODSTRAŇOVAČ SKVRN. Nebezpečné složky: peroxid vodíku; alkoholy, C12-14, ethoxylované, benzensulfonová kyselina, C10-13- alkylderiváty, sodné soli. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. V případě kontaktu s pokožkou pokožka může zbělat, neznepokojujte se. Bělicí účinek je dočasný a vratný. V případě potřísnění okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic. Nemíchejte s jinými výrobky.

Výrobce

RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Vinohradská 151 130 00 Praha 3

EAN 05999109561084