Menu

Fredy

Gelový čistič odpadů

540 g
13.87 Kč/100 g
Popis

Čistič sifónů. Při ucpání odpadů či k jeho prevenci Vám tento pomocník přijde vhod.

Dle zákona č. 258/2000 Sb. je minimální věk kupujícího pro uzavření kupní smlouvy na zboží klasifikované jako žíravé 18 let. Vloží-li kupující do košíku takové zboží, prohlašuje tím, že tuto podmínku věku splňuje.

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
Složení

20% hydroxidu sodného, neiontové povrchové aktivní látky, zahušťovadla, pomocné přísady, vodu.

Upozornění

NEBEZPEČÍ
Může být korozivní pro kovy. H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal. Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci.

Výrobce

de Miclén Trading, s.r.o.
Hlavní 23, Velké Přítočno 27351

Vyrobeno
Česká republika
EAN 08594069813975