Menu

Raid

Gel proti molům s vůní levandule 2x 3 g

2 ks
39.95 Kč/ks
Nejnižší cena za posledních 30 dní:79.90 Kč
Popis

Raid proti molům s vůní levandule. Insekticidní přípravek ochraňuje po dobu jedné sezóny oděvy proti šatním molům.

Použití

1. Oddělte sáčky od sebe.
2. Částečně odtrhněte lepenku ze zadní části sáčku.
3. Odstraňte hliníkovou fólii.
4. Zavěste sáčky do skříně, postavte je do zásuvky nebo na jakoukoli rovnou plochu.
Zamezte přímému kontaktu polopropustné membrány s oděvy a plasty. Používejte 2 sáčky na 0,5 m³ prostoru. Na začátku sezóny, pokud gel vyschne nebo vůně vymizí, přípravek vyměňte. Pro maximální účinnost mějte skříně a šuplíky zavřené. Zabíjí moly do 14 dnů.

Vlastnosti
Nebezpečný pro životní prostředí Nebezpečný pro životní prostředí
Složení

Obsahuje 2-methylundecanal, dodecanal, pin-2(10)-ene, d-limonene, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, pin-2(3)-ene, caryophyllene, coumarin, geranyl acetate, oct-1-en-3-yl acetate. Může vyvolat alergickou reakci.

Skladování

Skladujte a používejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Zamezte přímému kontaktu propustné membrány s oděvy, tkaninami a plasty. Používejte jen v místech nedostupných dětem a zvířatům, zejména kočkám. Skladujte při pokojové teplotě (ne vyšší než 40 °C). Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Likvidace: Nespotřebovaný přípravek nevypouštějte do půdy, do vodních toků, do potrubí (umyvadla, toalety...) ani do kanalizace.

Minimální doba skladovatelnosti: 2 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.

Upozornění

Varování
Účinná látka: 0,15 g transfluthrinu ve 100 g přípravku.
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Používejte dle návodu. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Používejte jen v místech nedostupných dětem a zvířatům.
UPOZORNĚNÍ: Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nepoužívat v místnostech, kde jsou akvária a terária.

Výrobce

SC Johnson s.r.o.
Radlická 519/16, 150 00 Praha 5

Vyrobeno
Itálie
EAN 05000204365634