Menu

Gel proti molům s vůní levandule 2 x 3g

Raid
2 ks
41.45 Kč/ks
Nejnižší cena za posledních 30 dní:88.90 Kč
Popis

Raid® proti molům gel s vůní levandule, insekticid chrání oděvy proti šatním molům po dobu jedné sezony. Zanechá je příjemně provoněné

Vlastnosti
Nebezpečný pro životní prostředí Nebezpečný pro životní prostředí
Složení

Obsahuje geraniol, dodecanal, pin-2(10)-ene, d-limonene, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, pin-2(3)-ene, coumarin, oct-1-en-3-yl acetate. Může vyvolat alergickou reakci. 
Účinná látka: 0,15 g transfluthrinu ve 100 g přípravku.

Skladování

Minimální doba skladovatelnosti: 2 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.

Upozornění

Varování
Účinná látka: 0,15 g transfluthrinu ve 100 g přípravku.
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Používejte dle návodu. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Používejte jen v místech nedostupných dětem a zvířatům.
UPOZORNĚNÍ: Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5

Vyrobeno
Itálie
EAN 04000290902851