Menu

WC Net

Gel na ucpané odpady Professional

1000 ml
9.99 Kč/100 ml
Popis

Zaručeně uvolní: Husté gelové složení proniká i přes neodtékající vodu, rozpouští veškeré zbytky, které jsou příčinou ucpání odpadu, a tak uvolňuje potrubí. Ultra rychlý Látky chránící potrubí: Pomáhají chránit potrubí a předcházet škodám způsobeným vápenatými usazeninami. Odstraní veškeré usazeniny* *Odstraňuje základní druhy zbytků, které způsobují ucpání.

  • Zaručeně uvolní
  • Obsahuje látky chránící potrubí
  • Bezpečný pro všechny typy potrubí

Dle zákona č. 258/2000 Sb. je minimální věk kupujícího pro uzavření kupní smlouvy na zboží klasifikované jako žíravé 18 let. Vloží-li kupující do košíku takové zboží, prohlašuje tím, že tuto podmínku věku splňuje.

Použití

Návod k použití Nalijte polovinu obsahu balení do odpadu, aniž byste odstranili neodtékající vodu. Nepřidávejte horkou vodu ani jiné přípravky a nepoužívejte zvon. Nechte působit alespoň 15 minut. Při silném znečištění nechte působit přes noc. Gel pronikne do potrubí a odstraní i nejsilnější znečištění. Propláchněte teplou vodou. Při použití jednou týdně pomáhá předcházet ucpání odpadu. *Odstraňuje základní druhy zbytků, které způsobují ucpání: Kuchyňský dřez: ovoce, zelenina, kávové usazeniny, popel, prach, smetana, olej, tuk, čisticí prostředky, zemina... Sprcha a umyvadlo: vlasy, tělesný tuk, krémy, tuhé deodoranty, pěnová tužidla, pasty na zuby, gely na holení...

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
Složení

<5 % neiontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi chlóru, mýdlo, polykarboxyláty

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 18 měsíců od data výroby uvedeném na spodní části obalu.

Upozornění

Obsahuje: chlornan sodný, hydroxid sodný, alkyl dimetylaminoxid.

NEBEZPEČÍ
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór). Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte uzamčené. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Jeli nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Výrobce

Bolton Czechia, spol. s r.o.
Štětkova 1638/18 140 00 Praha 4

Vyrobeno
Itálie
EAN 08004050036486