Menu

Family spray repelent

Diffusil
100 ml
11.90 Kč/10 ml
Popis

Chrání pokožku proti komárům i tygřím až 6 hodin, ovádům až 5 hodin a klíšťatům až 4 hodiny. Ochrana před komáry a klíšťaty.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Hořlavé látky Hořlavé látky
Složení

isopropanol, ethanol, butan-2-ol, 1,3-butadiene, toluene

Skladování

Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN).

Upozornění

Diffusil® repelent Family spray Varování PT19, repelenty proti komárům i tygřím, ovádům, klíšťatům. Účinná látka: ikaridin 16 % (160 g/kg). Čtěte přiložené pokyny před použitím. Diffusil® repelent Family spray Varování Hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Používejte dle návodu. Nepoužívejte u dětí do 2 let. Neaplikujte na ruce dětí. Neaplikujte na nadměrně opálenou nebo porušenou pokožku. Pouze k vnějšímu použití. Při podráždění pokožky přerušte používání. Likvidace: Prázdný obal znovu nepoužívejte.

Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16 150 00 Praha 5

EAN 05000204918342