Menu

Sanytol

Dezinfekční gel na ruce Allantoin & Aloe vera

75 ml
11.32 Kč/10 ml
Popis

Odstraňuje 99,9%* bakterie, plísně, viry. Účinné proti viru chřipky A H1N1, listeria, salmonella, herpes viru*. Hypoalergenní**. Víte, že... díky trojímu účinku Sanytol dezinfekční gel čistí ruce, neutralizuje zápach a eliminuje 99,9%* bakterií, virů a plísní bez vody a mýdla. Jeho hydratační a zklidňující složení s alantoinem a aloe vera je speciálně určené pro citlivou pleť.

*Trojí účinek přípravku: baktericidní podle normy EN1276 a EN1500 (1 min), fungicidní podle normy EN 1650 proti Candida Albicans (1 min), virucidní podle normy EN 14476 proti viru chřipky A H1N1 (1 min), Herpes Simplex Virus Type 1 (1 min). Účinnost ověřena a zkontrolována autorizovanou laboratoří.
**Minimalizuje alergické reakce.

  • neoplachuje se
  • nezanechává na rukou lepkavý pocit
  • zdravý životní styl
  • pro citlivou pokožku
  • dematologicky a klinicky testováno
Použití

Naneste gel (6 ml) do dlaně jedné ruky. Vetřete do dlaní až do sucha. Neoplachujte.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Hořlavé látky Hořlavé látky
Skladování

Spotřebujte do data uvedeného na obale.

Upozornění

NEBEZPEČÍ :
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Nepožívat. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře: tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hod denně). Upozornění: Před použitím čtěte přiložené pokyny. Obsahuje: Biocidní aktivní látka (PT1 /AL): Ethanol 720 g/kg. Biocidní přípravek používejte bezpečně. Pouze pro vnější použití na zdravou kůži.

Výrobce

AC Marca Czech Republic s.r.o.
Jana Čermáka 124 282 01 Přišimasy

Vyrobeno
EU
EAN 03045206503105