Menu

Dezinfekční gel na ruce Allantoin & Aloe vera

Sanytol
75 ml
11.99 Kč/10 ml
Popis

Odstraňuje 99,9%* bakterie, plísně, viry. Účinné proti viru chřipky A H1N1, listeria, salmonella, herpes viru*. Hypoalergenní**. Víte, že... díky trojímu účinku Sanytol dezinfekční gel čistí ruce, neutralizuje zápach a eliminuje 99,9%* bakterií, virů a plísní bez vody a mýdla. Jeho hydratační a zklidňující složení s alantoinem a aloe vera je speciálně určené pro citlivou pleť.

*Trojí účinek přípravku: baktericidní podle normy EN1276 a EN1500 (1 min), fungicidní podle normy EN 1650 proti Candida Albicans (1 min), virucidní podle normy EN 14476 proti viru chřipky A H1N1 (1 min), Herpes Simplex Virus Type 1 (1 min). Účinnost ověřena a zkontrolována autorizovanou laboratoří.
**Minimalizuje alergické reakce.

  • neoplachuje se
  • nezanechává na rukou lepkavý pocit
  • zdravý životní styl
  • pro citlivou pokožku
  • dematologicky a klinicky testováno
Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Hořlavé látky Hořlavé látky
Skladování

Spotřebujte do data uvedeného na obale.

Upozornění

NEBEZPEČÍ :
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Nepožívat. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře: tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hod denně). Upozornění: Před použitím čtěte přiložené pokyny. Obsahuje: Biocidní aktivní látka (PT1 /AL): Ethanol 720 g/kg. Biocidní přípravek používejte bezpečně. Pouze pro vnější použití na zdravou kůži.

Výrobce

AC Marca Czech Republic s.r.o.
Jana Čermáka 124 282 01 Přišimasy

Vyrobeno
EU
EAN 03045206503105