Menu

Sanytol

Dezinfekční gel na ruce

75 ml
11.32 Kč/10 ml
Popis

Odstraňuje 99,9%* bakterie, plísně, viry. Účinné proti viru chřipky A H1N1, listeria, salmonella, herpes viru*. Víte, že... díky trojímu účinku Sanytol dezinfekční gel čistí ruce, neutralizuje zápach a eliminuje 99,9%* bakterií, virů a plísní bez vody a mýdla. - Hypoalergenní**. - pH neutrální. - S přírodním zeleným čajem. *Trojí účinek přípravku: baktericidní podle normy EN1276 a EN1500 (1 min), fungicidní podle normy EN 1650 proti Candida Albicans (1 min), virucidní podle normy EN 14476 proti viru chřipky A H1N1 (1 min), Herpes Simplex Virus Type 1 (1 min). Účinnost ověřena a zkontrolována autorizovanou laboratoří. **Minimalizuje alergické reakce.

  • neoplachuje se
  • nezanechává na rukou lepkavý pocit
  • zdravý životní styl
  • s přírodním zeleným čajem
  • zvlhčující a zjemňující
  • dermatologicky testováno
Použití

Naneste gel (6 ml) do dlaně jedné ruky. Vetřete do dlaní až do sucha. Neoplachujte.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Hořlavé látky Hořlavé látky
Složení

Biocidní aktivní látka (PT1/AL): Ethanol 720 g/kg

Skladování

Spotřebujte do data uvedeného na obale.

Upozornění

Nebezpečí

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Nepožívat. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře: tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hod denně). Upozornění: Před použitím čtěte přiložené pokyny. Obsahuje: Biocidní aktivní látka (PT1/AL): Ethanol 720 g/kg. Biocidní přípravek používejte bezpečně. Pouze pro vnější použití na zdravou kůži.

Výrobce

AC Marca Czech Republic s.r.o.
Jana Čermáka 124 282 01 Přišimasy

Vyrobeno
EU
EAN 03045206502009