Menu

Čistící přípravek tekutý dezinfekční Ultra White & Shine

Domestos
750 ml
5.32 Kč/100 ml
Nejnižší cena za posledních 30 dní:39.90 Kč
Popis

Zabíjí 99,9 % bakterií a virů. Domestos Ultra White White & Shine  zanechává všechny plochy zářivě bílé a dezinfikované. Přilne k povrchu i pod vodní hladinou. Domestos je možné používat v  celé domácnosti, a to jak v neředěném stavu, tak ředěný s vodou. 

Dle zákona č. 258/2000 Sb. je minimální věk kupujícího pro uzavření kupní smlouvy na zboží klasifikované jako žíravé 18 let. Vloží-li kupující do košíku takové zboží, prohlašuje tím, že tuto podmínku věku splňuje.

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
Nebezpečný pro životní prostředí Nebezpečný pro životní prostředí
Složení

Dezinfekční látka: chlornan sodný 4,5 g / 100 g, méně než 5 % bělící činidla na bázi chloru (chlornan sodný), neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, parfum

Skladování

Spotřebujte do: viz obal.

Upozornění
 • Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant
 • Může být korozivní pro kovy
 • Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
 • Dráždí kůži
 • Vysoce toxický pro vodní organismy
 • Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • Uchovávejte mimo dosah dětí
 • Uchovávejte pouze v původním obalu
 • Zabraňte uvolnění do životního prostředí
 • Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
 • PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • Vypláchněte ústa
 • Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • Uniklý produkt seberte
Výrobce

UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Voctářova 2497/18 180 00 Praha 8

Vyrobeno
Produkt EU
EAN 08712561346597