Menu

Domestos

Čisticí přípravek tekutý dezinfekční Total Hygiene Ocean Fresh

700 ml
Popis

Zabíjí 99,9 % bakterií a virů. Domestos Total Hygiene Ocean Fresh je gelový dezinfekční  přípravek určený k odstraňování vodního kamene v toaletě. Přilne k povrchu  toaletní mísy, kde působí dlouhou dobu, a to dokonce i pod vodní hladinou! 

 • odstraňuje vodní kámen
 • odstraňuje 99,9% známých bakterií.

Dle zákona č. 258/2000 Sb. je minimální věk kupujícího pro uzavření kupní smlouvy na zboží klasifikované jako žíravé 18 let. Vloží-li kupující do košíku takové zboží, prohlašuje tím, že tuto podmínku věku splňuje.

 

Použití

Návod k použití (dezinfekce): Odšroubujte uzávěr a stlačením lahve aplikujte gel rovnoměrně pod okraj toaletní mísy (cca 80 ml). Nechte působit 30 minut, poté spláchněte a v případě potřeby dočistěte toaletním kartáčem. Pro odstranění odolné špíny a usazenin nechte působit alespoň 60 minut.

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
Nebezpečný pro životní prostředí Nebezpečný pro životní prostředí
Složení

Dezinfekční látka: peroxid vodíku 2 g/100 g
Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi kyslíku (peroxid vodíku), parfum

Upozornění
 • Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant
 • Může být korozivní pro kovy
 • Zdraví škodlivý při požití
 • Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
 • Dráždí kůži
 • Způsobuje vážné poškození očí
 • Způsobuje vážné podráždění očí
 • Zdraví škodlivý při vdechování
 • Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • Vysoce toxický pro vodní organismy
 • Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • Uchovávejte mimo dosah dětí
 • Uchovávejte pouze v původním obalu
 • Zabraňte uvolnění do životního prostředí
 • Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
 • PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
 • Vypláchněte ústa
 • Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte
 • Uniklý produkt seberte
Výrobce

UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Voctářova 2497/18 180 00 Praha 8

Vyrobeno
Maďarsko
EAN 08720182273376