Menu

Čístící přípravek tekutý dezinfekční Extended Power Atlantic

Domestos
750 ml
7.99 Kč/100 ml
Popis

Domestos Extended Power je nová generace dezinfekčního přípravku nyní s obsahem aktivních molekul, jež chrání toaletu před vodním kamenem. Přilne k povrchu i pod vodní hladinou. Odstraňuje skvrny a brání hromadění vodního kamene v toaletě.

 

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
Nebezpečný pro životní prostředí Nebezpečný pro životní prostředí
Složení

Dezinfekční látka: chlornan sodný 4,5 g / 100 g
Méně než 5 % bělící činidla na bázi chloru (chlornan sodný), neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, parfum

Skladování

Spotřebujte do: viz obal.

Upozornění
 • Může být korozivní pro kovy
 • Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
 • Vysoce toxický pro vodní organismy
 • Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • Uchovávejte mimo dosah dětí
 • Uchovávejte pouze v původním obalu
 • Zabraňte uvolnění do životního prostředí
 • Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
 • PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • Vypláchněte ústa
 • NEVYVOLÁVEJTE zvracení
 • Uniklý produkt seberte
Výrobce

UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Voctářova 2497/18 180 00 Praha 8

Vyrobeno
Produkt EU
EAN 08717163286975