Menu

Sanytol

Čistič proti roztočům

300 ml
36.33 Kč/100 ml
Popis

Prachový roztoč (Dermatophagoide pteronyssinus) je jednou z hlavních příčin alergií, zejména dýchacích cest (rýma, astma, noční kašel, atopický ekzém...). Přestože se roztoči vyskytují po celý rok, během jara a podzimu se jejich množství zvyšuje. Značka Sanytol, expert na dezinfekci bez chlóru, speciálně vyvinul produkt, který ničí 100% roztočů a štěnic, zabraňuje také jejich šíření a dezinfikuje domácí prostředí. Přípravek je proti štěnicím stále účinný až 3 měsíce po ošetření textilie. Přípravek je účinný proti roztočům až 4 měsíce po aplikaci.

  • Zdravý životní styl
  • Odstraňuje 100% roztočů a štěnic přítomných v tkaninách
  • Tkaniny, matrace, koberce
  • Bez vůně
  • Bez zápachu
  • Účinné 4 měsíce
  • Nezanechává skvrny
Použití

Návod na použití: 1 Naneste produkt ručně stříkáním přímo na textilii. 2 Nechte ji schnout nejméně 8 hodin. 3 Povrchy znovu vysajte, abyste odstranili mrtvé roztoče. 4 Vysavač důkladně vyčistěte a pytlík na prach uzavřete v plastovém sáčku a dejte ho do domácího odpadu. Maximální frekvence použití: 4 aplikace za rok. Aplikační dávka a frekvence: Toto je produkt připravený k použití. Není třeba žádné ředění. Tento produkt by měl být používán postřikem na domácí textilie, které nejsou prané za mokra (např. matrace, koberce, záclony, čalounění ...) v množství 10 ml / m². Každé stříknutí je asi 1 ml produktu. K ošetření 1 m² textilu je zapotřebí v průměru 11 stříknutí. Například: U jednolůžkových matrací aplikujte 40 stříknutí. U dvoulůžkových matrací aplikujte 60 stříknutí. 100 ml přípravku umožní ošetření jednoho samostatného lůžka a manželského lůžka (10 m²).

Vlastnosti
Nebezpečný pro životní prostředí Nebezpečný pro životní prostředí
Složení

Aktivní biocidní látka TP18 / (AL): 4,5 g/Kg (CAS č. 26046-85-5)

Skladování

Datum výroby: Viz obal. Použitelnost do: 3 roky od data výroby.

Upozornění

Varování

Varování. H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P234 - Uchovávejte pouze v původním obalu. P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). Upozornění: "Štěnice se ukrývají také ve škvírách ve stěně, nábytku, v zásuvkách pro el. kabely apod. Pro boj proti zamoření v těchto místech použijte jiné, specifické produkty. Štěnice se mohou přestěhovat do jiných místností v domě a případně do dalších sousedních domů. Je důležité monitorovat škůdce a rozhodnout o adekvátním ošetření postižených míst. Jelikož se tento produkt používá k ošetření matrací, mělo by být veškeré okolí postelí zkontrolováno a ošetřeno specifickými přípravky za účelem likvidace zamoření hmyzem. Nepoužívejte tento produkt na jiné povrchy než na textilie, které nejsou čištěny za mokra. Neošetřené textilie, které mohou být vyprány, by se měly prát při teplotách vyšších než 60 °C, aby byli zabiti dospělí jedinci i larvy. Pořádek a čistota jsou důležité pro omezení rozsahu míst, kde se mohou štěnice ukrývat. Ošetřujte napadená místa, dokud štěnice nejsou zcela vyhubeny. Pokud ošetření není po několika dnech zcela účinné, kontaktujte, prosím, náležitě vyškoleného odborníka. Pokud se tento produkt nepoužívá v souladu s návodem, může hmyz proti němu vyvinout rezistenci. Pokud zamoření přetrvává, kontaktujte odborníka. Neaplikujte na mokré pratelné textilie. Během aplikace chraňte sousední povrchy nepropustnou plastovou fólií. Během aplikace výrobku nekuřte, nejezte ani nepijte. Vyvarujte se kontaktu produktu s očima a pokožkou. Zabraňte kontaktu dětí s ošetřenými povrchy, dokud nebudou suché. Po aplikaci nechte 8 hodin schnout a ošetřený povrch vysajte vysavačem. Uchovávejte na bezpečném místě a zabraňte jakémukoli přímému nebo nepřímému kontaktu produktu s potravinami, krmivy, a příbory a kuchyňským náčiním nebo povrchy, které přicházejí do kontaktu s potravinami nebo krmivy. Neaplikujte v přítomnosti dalších osob a / nebo domácích zvířat. Produkt musí být bezpečně aplikován tak, aby se minimalizovalo riziko, že jej pozřou zvířata nebo děti. Výrobek obsahuje hořkou látku, díky níž odpuzuje lidi i domácí mazlíčky. Obsahuje pyrethroid, pro kočky může mít smrtící účinky. Kočky se musí vyhýbat kontaktu s ošetřeným předmětem / místem. Neaplikujte na oděvy nebo textilie, které přicházejí do přímého kontaktu s pokožkou. Produkt nastříkejte nejlépe ráno, aby textilie mohla schnout alespoň 8 hodin. Před dalším použitím ošetřené matrace přikryjte chráničem matrace nebo prostěradlem, aby se zabránilo kontaktu kůže s výrobkem. V případě zamoření nastříkejte na textilie, které nelze prát. Tento produkt by měl být vždy používán v souladu s doporučeními na štítku, aby se zabránilo vzniku rezistence u hmyzu. Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Pokud nádobu nepoužíváte, mějte ji uzavřenou. Chraňte před mrazem. Základní postupy při první pomoci: Při zasažení očí oplachujte velkým množstvím vody po dobu 15 minut. Nezapomeňte vyjmout kontaktní čočky. Při styku s kůží omyjte mýdlem a velkým množstvím vody, aniž byste kůži otírali. Je-li to nutné, dopravte postiženou osobu do nemocnice a ukažte personálu štítek nebo obal produktu. Instrukce pro lékaře a zdravotnický personál. Symptomatická a podpůrná léčba. POKUD JE ZAPOTŘEBÍ LÉKAŘSKÉ PORADENSTVÍ, MĚJTE PO RUCE OBAL VÝROBKU NEBO ŠTÍTEK A KONTAKTUJTE TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO: 224 919 293 nebo 227 915 402 (při poruše 725 103 658). Prázdné obaly, nepoužitý produkt a další odpad vznikající při aplikaci (nepratelná plastová fólie) jsou považovány za nebezpečný odpad. Zlikvidujte v souladu s platnými předpisy. Nevypouštějte do půdy, na zem, do povrchových vod ani do jakéhokoli druhu kanalizace.

Výrobce

AC Marca Czech Republic s.r.o.
Jana Čermáka 124 282 01 Přišimasy

Vyrobeno
EU
EAN 03045206351003