Menu

Domol

Čistič odpadů tekutý

1000 ml
4.49 Kč/100 ml
Popis
  • vhodný pro všechny běžné typy trubek (i pro smalt a plast)
  • zabraňuje nepříjemným zápachům
  • rozpouští organické látky - vlasy, tuky a zbytky mýdla

Dodržujte přesně návod k použití! Výrobek používejte výhradně za účelem použití. Nepoužívejte společně s jinými čisticími výrobky. Nepoužívejte na toaletu! Uchovávejte mimo dosah dětí!

Dle zákona č. 258/2000 Sb. je minimální věk kupujícího pro uzavření kupní smlouvy na zboží klasifikované jako žíravé 18 let. Vloží-li kupující do košíku takové zboží, prohlašuje tím, že tuto podmínku věku splňuje.

Použití

Otevřete stiskem na značkách na víčku. Pokud je odpad ucpaný, nalijte pomalu až ½ litru  přípravku přímo do odpadu (i do stojaté vody). Lahev opět pečlivě uzavřete. Nechejte působit asi 30 minut a poté opláchněte teplou (ne vařící) vodou. Je-li odpad velmi silně ucpán, nechejte působit přes noc. Stojatou vodu není nutné odčerpat, klesne do odpadu. Poté odtok ihned opláchněte. Nepoužívejte zvon.

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
BEZ MIKROPLASTŮ BEZ MIKROPLASTŮ
Složení

Obsahuje 20% hydroxid sodný.

Upozornění

UPOZORNĚNÍ:
Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Nesměšujte s jinými výrobky a jinými čističi odpadů. Lahev otevřete jemně, nestlačujte ji. Lahev po každém použití pevně uzavřete. Nepřelévejte do jiné lahve, po vyprázdnění lahev nepoužívejte. Prázdnou lahev vypláchněte a odevzdejte do sběru. Nepoužívejte na hliníkové nebo pozlacené armatury. Nelijte na přípravek horkou vodu. Použijte dříve, než bude odpad zcela ucpán. Dbejte pokynů výrobce. Vše, co přijde do kontaktu s čističem odpadů, důkladně opláchněte. Při práci nejezte a nepijte.
Obsahuje: hydroxid sodný (SODIUM HYDROXIDE).

NEBEZPEČÍ:
Může být korozivní pro kovy. H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. Skladujte uzamčené.  Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů k likvidaci odpadů z domácností.
 

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Vyrobeno
Německo
EAN 04305615095400