Menu

Domol

Čistič odpadů prášek

600 g
7.48 Kč/100 g
Popis
  • vhodný pro všechny běžné typy trubek
  • zabraňuje nepříjemným zápachům
  • rozpouští organické látky - vlasy, tuky a zbytky mýdla

Dodržujte přesně návod k použití! Výrobek používejte výhradně za účelem použití. Nepoužívejte společně s jinými čisticími výrobky. Nepoužívejte na toaletu! Uchovávejte mimo dosah dětí!
 

Dle zákona č. 258/2000 Sb. je minimální věk kupujícího pro uzavření kupní smlouvy na zboží klasifikované jako žíravé 18 let. Vloží-li kupující do košíku takové zboží, prohlašuje tím, že tuto podmínku věku splňuje.

Použití

V případě ucpání odpadů odstraňte veškerou vodu. Pomalu nasypte cca 1 polévkovou lžíci prášku (tu po použití důkladně omyjte) a zalijte cca 200 ml studené vody. Cca 30 minut nechejte působit (neucpávejte odtok) a nakonec, je-li odtok volný, důkladně vypláchněte studenou vodou. Zbytky prášku nesmí zůstat na, ani nad odtokovým otvorem. K prevenci ucpání a problémům se zápachem používejte každý měsíc ½ polévkové lžíce prášku a vždy vypláchněte trochou studené vody. Po cca 30 minutách působení důkladně propláchněte

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
BEZ MIKROPLASTŮ BEZ MIKROPLASTŮ
VEGAN VEGAN
Složení

hydroxid sodný, hliník práškový (stabilizovaný), pomocné látky

Upozornění

UPOZORNĚNÍ:
Uchovávejte pouze v originálním obalu. Zabraňte předávkování. Odpady mohou být horké, proto se jich nedotýkejte, hrozí nebezpečí poranění. Nepoužívejte na akrylové ani dodatečně potažené sprchy/vany, hrozí nebezpečí poškození jejich povrchu. Vysypaný prášek okamžitě zameťte a spláchněte vodou do dřezu. V žádném případě nevyhazujte do odpadkového koše. Předměty, které se dostaly do kontaktu s práškem, důkladně omyjte.
Pozor: V žádném případě se nesmí do lahve dostat voda. Při nedodržení hrozí nebezpečí poleptání vystřikující tekutinou. Viz bezpečnostní pokyny. Při používání nejezte a nepijte. Nepoužívejte výrobek společně s jinými čisticími prostředky pro domácnost. Nepoužívejte do toalety.
Obsahuje: hydroxid sodný (SODIUM HYDROXIDE).

NEBEZPEČÍ:
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Uchovávejte pouze v původním balení. Nevdechujte prach. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladujte uzamčené.  Odstraňte obsah/obal nádobu je nutné zlikvidovat bezpečným způsobem.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Vyrobeno
Německo
EAN 04305615095394