Menu

Fredy

Čistič odpadů

500 g
11.98 Kč/100 g
Popis

Fredy je osvědčený výrobek na čistění odpadních sifonů, které skoro neodtékají a na preventivní čistění. Jeho účinnost nejvíce oceníte v sifonech umyvadel, dřezů, van, sprchových koutů a v různých potrubích. Fredy z nich dokonale odstraní vlasy, chlupy, zvířecí srst, nehty, zbytky potravin, toaletní papír, vatu, ale také nepříjemné pachy. Fredy je z mikroperliček, a díky nim se velmi rychle rozpustí a efektivně odstraní usazeniny

  • Likviduje: zbytky jídla, vlasy, nehty, zvířecí srst, toaletní papír, zápach
  • Extra účinné mikrogranule
  • 9 dávek

Dle zákona č. 258/2000 Sb. je minimální věk kupujícího pro uzavření kupní smlouvy na zboží klasifikované jako žíravé 18 let. Vloží-li kupující do košíku takové zboží, prohlašuje tím, že tuto podmínku věku splňuje.

Použití

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Návod k použití: 1. Dejte vařit 1 litr vody 2. Nalijte vroucí vodu do sifonu 3. Nasypte Fredyho přímo do sifonu, 30 g (2 vnitřní uzávěry) pro preventivní čištění a 60 g pro akutní čištění. 4. Nechte působit 3-5 minut. 5. Dejte vařit 1 litr vody - Fredy mezitím začne částečně proces čistění. 6. V několika intervalech lijte vroucí vodu do sifonu a tím započne intenzivní proces čistění. Po každém použití pečlivě uzavřete a následně překontrolujte, zda je bezpečnostní uzávěr Fredy řádně utažen!!!

Doporučení: Používejte pouze vroucí vodu, aby bylo dosaženo co nejúčinnějšího efektu. Pro dokonalé vyčistění usazenin a pro preventivní čistění je třeba používat Fredyho minimálně jednou měsíčně. Fredy vám zaručí, že sifon bude vždy dokonale čistý. V případě, že po první aplikaci nedosáhnete 100% výsledku, doporučujeme celý postup zopakovat.

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
Složení

hydroxid sodný, chlorid sodný

Skladování

Spotřebujte nejlépe do: uvedeno na obale.

Upozornění

žíravost Nebezpečí

POZOR! BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR! Bezpečnostní upozornění: Obsahuje hydroxid sodný NEBEZPEČÍ H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H290 Může být korozivní pro kovy. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P405 Skladujte uzamčené. P260 Nevdechujte dýmy/mlhu/páry/aerosoly. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce velkým množstvím vody. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P310 Okamžitě volejte lékaře. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Výrobce

de Miclén Trading, s.r.o.
Hlavní 2 Velké Přítočno 273 51 Czech Republic

Vyrobeno
Česká republika
EAN 08594049350360