Menu

Real

Čistič kuchyně

550 g
Popis

Odmašťující prostředek s přírodní účinnou složkou - pomerančovým extraktem - rozpouští oleje, tuky, nečistoty a zároveň ošetřuje povrchy. Vhodný na čištění nenasákavých povrchů - pracovní desky, odsavače par, sporáky, mikrovlnné trouby, obklady, dveře, kuchyňské skříňky. Vhodný i na dřevo.

Použití

Vždy před použitím otestujte na malém kousku čištěné plochy snášenlivost přípravku s čištěným povrchem. Nastříkejte na znečištěnou plochu, nechte krátce působit, setřete hadříkem nebo umyjte a vysušte suchým hadrem. Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu. Pokyny k přístroji či zařízení jsou nadřazeny těmto pokynům.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

Aqua, Ethoxylovaný mastný alkohol, C10, Isotridecanol, ethoxylovaný (CAS č .: 69011-36-5), Limonene, Soeium Laureth Sulfate, Parfum, Colorant, Dimethylol Glycol, Močovina, polymer s formaldehydem, Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone 

Upozornění

Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Odstraňte obsah/obal.

Výrobce

Zenit, spol. s r.o.
Pražská 162, 286 01 Čáslav

Vyrobeno
Česká republika
EAN 08594004376336