Menu

Botanicals rozprašovač

OFF!
100 ml
13.90 Kč/10 ml
Popis
  • ochrana až na 6 hodin.
  • vhodné pro děti od 2 let.
  • bez chemické vůně.
  • účinná látka na přírodní bázi (30% eukalyptový olej)
  • ochrana před komáry, včetně tygřích, bodavými mouchami, klíšťaty

 

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Hořlavé látky Hořlavé látky
Složení

ethylalkohol, isopropanol, Eucalyptus citriodora oil, hydrated, cyclized

Skladování

Skladujte při teplotě do 30°C. Datum spotřeby na obale (EXP).

Upozornění

Varování

Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Obsahuje citronellal, citronellol, cineole, limonene, linalool. Může vyvolat alergickou reakci. Používejte jen podle pokynů. Nepoužívejte u dětí do 2 let. Nenanášejte na ruce dětí. Nenanášejte na řezné rány nebo podrážděnou pokožku. V případě podráždění přestaňte používat. PT19, repelenty proti komárům, i tygřím, pakomárům, klíšťatům. Účinná látka: olej z Eucalyptus citriodora, hydratovaný, cyklizovaný 30% (300 g/kg).

Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16 150 00 Praha 5

EAN 05000204272482