Menu

Glade

Automatická náplň do osvěžovače Bubble Berry

269 ml
40.52 Kč/100 ml
Nejnižší cena za posledních 30 dní:99.90 Kč
Popis

VŮNĚ LESNÍCH PLODŮ S NÁDECHEM ŠAMPAŇSKÉHO

Glade Automatic Bubble Berry náhradní náplň do automatického osvěžovače vzduchu 269/325 ml.

Použití

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Vlastnosti
Hořlavé látky Hořlavé látky
Složení

acetone, 2-tert-butylcyclohexyl acetate, caryophyllene

Skladování

Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 oC. Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Upozornění
 • Extrémně hořlavý aerosol
 • Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
 • Způsobuje vážné podráždění očí
 • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
 • Uchovávejte mimo dosah dětí
 • Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření
 • Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení
 • Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
Výrobce

S.C. Johnson s.r.o
Radlická 519/16

EAN 05000204256321