Menu

Indulona

Antibakteriální tekuté mýdlo aloe vera

300 ml
18.30 Kč/100 ml
Nejnižší cena za posledních 30 dní:47.90 Kč
Popis

Indulona Antibakteriální tekuté mýdlo Aloe Vera s aloe vera a čajovníkem bylo speciálně vyvinuto tak, aby zničilo 99,9 % bakterií (včetně Salmonella) a zabránilo jejich šíření.

Použití

Naneste na vlhké ruce, myjte si je minimálně 60 sekund, poté opláchněte. Nezapomeňte na hřbety rukou, oblast mezi prsty a nehty. Pouze k vnějšímu použití.

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
Složení

Kyselina L-(+)-mléčná 2,25 g/100 g, Ethanol 0,96 g/100 g, Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)) 0,017 g/100 g, Alkyl (C12-C14) dimethyl(ethylbenzyl)ammoniumchlorid (ADEBAC (C12-C14)) 0,017 g/100 g, Didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC) 0,017 g/100 g.

Obsah nebezpečných látek
EUH208 Obsahuje reakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1), Sulisobenzone. Může vyvolat alergickou reakci. Názvy nebezpečných složek (identifikátor): Sírová kyselina, mono-C12-14-alkylestery, sodné soli Účinné biocidní látky: Kyselina L-(+)-mléčná 2,25 g/100 g, Ethanol 0,96 g/100 g, Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)) 0,017 g/100 g, Alkyl (C12-C14) dimethyl(ethylbenzyl)ammoniumchlorid (ADEBAC (C12-C14)) 0,017 g/100 g, Didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC) 0,017 g/100 g.

Skladování

Spotřebujte do: viz obal výrobku.

Upozornění

NEBEZPEČÍ Obsahuje: Sírová kyselina, mono-C12-14-alkylestery, sodné soli. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje reakční směs 5-chlor-2-methylisothazol- 3(2h)-on a 2-methylisothiazol-3(2h)-on (3:1), sulisobenzone. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Telefon na TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO: +420 224 919 293. Účinné látky: Kyselina L-(+)-mléčná 2,25 g/100 g, Ethanol 0,96 g/100 g, Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)) 0,017 g/100 g, Alkyl (C12-C14) dimethylethylbenzyl)ammoniumchlorid (ADEBAC (C12-C14)) 0,017 g/100 g, didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC) 0,017 g/100 g.

Výrobce

Sarantis Slovakia s.r.o.
Nitrianska 100 920 27 Hlohovec, Slovenská republika

Vyrobeno
Řecko
EAN 05201314145905