Menu

Antibakteriální gel na ruce s heřmánkem

Dettol
200 ml
Popis

Dettol antibakteriální gel s heřmánkem na ruce ničí 99,9% bakterií a virů bez použití vody s biocidním účinkem po 60 sekundách. Ideální pro použití na cestách, po použití veřejných toalet nebo před jídlem.

Použití

Vytlačte kapku velikosti nehtu (2 ml gelu) do dlaně, rychle roztírejte na rukou, dokud nejsou suché. Používejte, když nemáte k dispozici vodu a mýdlo.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Hořlavé látky Hořlavé látky
Složení

Účinná látka: ethanol (denaturovaný) 632,94 g/kg.

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 2 let od data uvedeného na obalu.

Upozornění

Bezpečné použití: Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /Lékaře. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními. Pro vnější použití. VAROVÁNÍ. Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Účinná látka: ethanol (denaturovaný) 632,94 g/kg.

Výrobce

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.

Vinohradská 151

130 00 Praha 3

Česká republika

Vyrobeno
Malajsie
EAN 05997321782836