Menu

Antibakteriální gel na ruce s heřmánkem

Dettol
200 ml
64.50 Kč/100 ml
Popis

Dettol antibakteriální gel s heřmánkem na ruce ničí 99,9% bakterií a virů bez použití vody s biocidním účinkem po 60 sekundách. Ideální pro použití na cestách, po použití veřejných toalet nebo před jídlem.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Hořlavé látky Hořlavé látky
Složení

Účinná látka: ethanol (denaturovaný) 632,94 g/kg.

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 2 let od data uvedeného na obalu.

Upozornění

Bezpečné použití: Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /Lékaře. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními. Pro vnější použití. VAROVÁNÍ. Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Účinná látka: ethanol (denaturovaný) 632,94 g/kg.

Výrobce

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.

Vinohradská 151

130 00 Praha 3

Česká republika

Vyrobeno
Malajsie
EAN 05997321782836