Menu

Aerosol proti prachu jasmín

Pronto
250 ml
47.60 Kč/100 ml
Popis

Odstraňuje prach, šmouhy a mastné skvrny. Čistí dřevěné povrchy s povrchovou úpravou, sklo, elektroniku a další.

 

Složení

naphtha (petroleum), hydrotreated light (benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká), sorbitan oleate (sorbitan-oleát) bronopol (2-brom-2-nitropropan-1,3-diol)

Upozornění

Varování

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před přímým slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Nevdechujte aerosoly. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zamezte dlouhotrvajícímu styku s kůží. 10 % hmotnosti náplně je hořlavých.

Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5

Vyrobeno
Nizozemí
EAN 04000290912683