Menu

Nikura

100% Přírodní esenciální olej Tea Tree

10 ml
Popis
 • Nikura 100% přírodní, čistý esenciální olej
 • Esenciální olej
Použití

Používejte na masáže, výrobu svíček, na inhalaci či do koupele. Nepoužívejte neředěné přímo na kůži.

Složení

100% přírodní esenciální olej

Upozornění
 • Hořlavá kapalina a páry
 • Zdraví škodlivý při požití
 • Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
 • Dráždí kůži
 • Zdraví škodlivý při vdechování
 • Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • Před použitím si přečtěte údaje na štítku
 • Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření
 • Uchovávejte obal těsně uzavřený
 • Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu
 • Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny
 • Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů
 • Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte
 • Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
 • Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
 • PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…
 • PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/...
 • PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • NEVYVOLÁVEJTE zvracení
 • Skladujte uzamčené.
 • Odstraňte obsah/obal …
Výrobce

Persona s.r.o.
Šustekova 9, 851 Bratislava

Vyrobeno
Španělsko
EAN 05060474501262