Menu

Nikura

100% přírodní esenciální olej rozmarýn

10 ml
99.90 Kč/10 ml
Popis

Nikura 100% přírodní esenciální oleje mají nespočet využití. Převážně se používají v parní terapii, aromaterapii, masážích, koupeli a v péči o pleť. Jsou to tedy všestranní pomocníci nejen pro váš nos, ale všechny vaše smysly i vaše tělo. 

Použití

Používejte na masáže, výrobu svíček, na inhalaci či do koupele. Nepoužívejte neředěné přímo na kůži.

Vlastnosti
Nebezpečný pro životní prostředí Nebezpečný pro životní prostředí
Vykřičník Vykřičník
Hořlavé látky Hořlavé látky
Toxické látky Toxické látky
Složení

100% přírodní esenciální olej

Upozornění

Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit poškození orgánů. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře a ukažte mu balení. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal dle platných předpisů.

Výrobce

Persona s.r.o.

Šustekova 9,

851 Bratislava

Slovensko

Vyrobeno
Španělsko
EAN 05060474501149