Vznik členství ve věrnostním programu

Členství ve věrnostním programu ROSSMÁNEK vzniká registrací zákazníka na webových stránkách www.rossmann.cz včetně potvrzení verifikačního emailu. K registraci potřebuje zákazník věrnostní kartu se specifickým identifikačním číslem, o kterou může požádat na pokladně prodejen ROSSMANN. Zákazník může být ve věrnostním programu platně registrován jako člen pouze jednou.

Členem programu se může stát svéprávná těhotná žena starší 16 let a svéprávné osoby starší 16 let pečující o dítě do 3 let věku dítěte, přičemž osobou pečující o dítě se rozumí zejména rodiče, poručník nebo osoba, která o dítě pečuje jinou zákonnou formou, resp. vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti.

Program je koncipován do čtyř kategorií: těhotné ženy, osoby pečující o děti ve věku do 6 měsíců, osoby pečující o děti ve věku 6-12 měsíců a osoby pečující o děti ve věku nad 12 měsíců, pro které je připraven doporučený sortiment s širokou škálou výrobků, které zohledňují specifické potřeby věkových kategorií dítěte. Zda je ten který výrobek vhodný pro dítě konkrétního věku musí zákazník v každém konkrétním případě ověřit na obalu daného výrobku.

Zákazník může zaregistrovanou věrnostní kartu použít nejdříve po 48 hodinách po provedení řádné registrace, kterou se rozumí vyplnění registračního formuláře a dokončení registrace na webových stránkách www.rossmann.cz a následně potvrzením verifikačního emailu odeslaného na emailovou adresu zákazníka uvedenou v rámci jeho registrace.

Pravidla používání věrnostní karty

Při prvním použití věrnostní karty bude nově registrovanému zákazníkovi poskytnuta jednorázová sleva ve výši 10 % z hodnoty nákupu. Tato sleva platí pouze na produkty zařazené do dětského sortimentu dle aktuálního letáku věrnostního programu ROSSMÁNEK. Seznam produktů zařazených do dětského sortimentu naleznete v letáku věrnostního programu ROSSMÁNEK umístěném na www.rossmann.cz.

Zákazník je oprávněn užívat věrnostní kartu pouze za účelem účasti ve věrnostním programu ROSSMÁNEK.

Zákazníkovi – udělil-li samostatný souhlas se zasíláním marketingových letáků ROSSMÁNEK – bude zpravidla jednou měsíčně zasílána na emailovou adresu uvedenou v registraci nabídka produktů se slevou a popřípadě také informace o jiných výhodách spojených s užíváním věrnostní karty. Zákazník může s věrnostní kartou po určené období nakoupit v prodejnách ROSSMANN produkty s danou slevou.

Věrnostní kartu ROSSMÁNEK není možné kombinovat s jiným slevovým kuponem.

Aktuální výhody pro zákazníka spojené s užíváním věrnostní karty, jejich rozsah a dobu trvání určuje výhradně obchodní společnost ROSSMANN, spol. s r.o. a zákazník se o nich může informovat na bezplatné telefonní infolince ROSSMANN: 800 767 626, v prodejnách ROSSMANN nebo na internetových stránkách www.rossmann.cz.

Ztráta nebo poškození věrnostní karty

Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození věrnostní karty, která se tak stane nepoužitelnou, může si zákazník ve kterékoli naší prodejně u pokladny vyzvednout novou věrnostní kartu ROSSMÁNEK. Po obdržení nové věrnostní karty zadá zákazník identifikační číslo nové věrnostní karty do registračního formuláře na internetových stránkách www.rossmann.cz (registrace se neprovádí znovu, zákazník pouze změní číslo věrnostní karty po přihlášení se do své staré registrace, kde zapíše nové číslo karty místo čísla starého a změnu potvrdí). Nová věrnostní karta bude aktivní po 48 hodinách od řádného zadání identifikačního čísla do registračního formuláře. Stará věrnostní karta bude deaktivována.

Ukončení členství ve věrnostním programu

Členství zákazníka ve věrnostním programu ROSSMÁNEK zaniká:

Obchodní společnost ROSSMANN, spol.s r.o. je oprávněna poté, kdy dítě, které je v programu registrováno, dosáhne na základě údajů z provedené registrace věku 6 let, ukončit členství zákazníka.

Zákazník může členství ve věrnostním programu kdykoliv ukončit odhlášením se z programu prostřednictvím registračního formuláře na internetových stránkách www.rossmann.cz. K zániku členství ve věrnostním programu dochází automaticky ke dni, kdy se zákazník z programu výše uvedeným způsobem odhlásí, přičemž jeho věrnostní karta bude deaktivována do 2 dnů od zániku členství.

Obchodní společnost ROSSMANN, spol.s r.o. může členství zákazníka ve věrnostním programu kdykoli ukončit i bez udání důvodu. Obchodní společnost ROSSMANN, spol.s r.o. je v případě porušení těchto obchodních podmínek, jakož i v jiných odůvodněných případech oprávněna ukončit členství zákazníka, resp. požádat zákazníka o vrácení věrnostní karty, resp. kartu deaktivovat.

Zákazníkovi bude věrnostní karta automaticky deaktivována a členství ve věrnostním programu bude ukončeno nejpozději ke dni zrušení věrnostního programu ROSSMÁNEK.

Informace a přístup k osobním údajům

Zákazník udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů (tj. zaškrtnutím příslušného pole, resp. příslušných polí v rámci registračního formuláře) souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů vyplněných v registračním formuláři (tj. jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, adresa bydliště, popř. kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, vztah k dítěti, jehož osobní údaje mohou být správci sděleny, příp. dalších údajů nezbytných pro naplnění účelu zpracování) a jako osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost k dítěti také se zpracováním osobních údajů dítěte (jméno a příjmení, pohlaví, (očekávané) datum narození), a to pro účely (i.) členství zákazníka ve věrnostním programu ROSSMÁNEK (především zřízení věrnostní karty a její používání, čerpání výhod v rámci programu, sledování a vyhodnocování nákupů v rámci věrnostního programu ROSSMÁNEK mj. z důvodu zlepšení kvality poskytovaných služeb) a případně také pouze v rozsahu osobních údajů zákazníka (ii.) zasílání marketingových letáků ROSSMÁNEK, resp. zasílání nabídek produktů a informací spojených s členstvím ve věrnostním programu ROSSMÁNEK zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím emailu a/nebo SMS zpráv, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas/y je/jsou pro všechny účely zpracování udělen/y na dobu trvání členství zákazníka ve věrnostním programu ROSSMÁNEK a může/mohou být zákazníkem kdykoli odvolán/y výslovným sdělením zaslaným na adresu sídla obchodní společnosti ROSSMANN,spol.s r.o., tj. Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00, nebo e-mailem zaslaným na adresu info@rossmann.cz resp. zákaznický servis obchodní společnosti ROSSMANN,spol.s r.o., nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce www.rossmann.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení společnosti ROSSMANN,spol.s r.o., přičemž odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účel ad. (i.) výše, tj. členství ve věrnostním programu ROSSMÁNEK, bude automaticky ukončeno členství zákazníka ve věrnostním programu ROSSMÁNEK a deaktivována věrnostní karta. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Zákazník má právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Zákazník má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i právo požadovat, aby společnost ROSSMANN,spol.s r.o. jakožto správce odstranila závadný stav resp. rozpor se zákonem nebo s ochranou soukromého a osobního života zákazníka, přičemž v případě vzniku jiné než majetkové újmy v důsledku zpracování osobních údajů se při uplatnění nároku postupuje podle zvláštního zákona. Zákazník je informován o tom, že výše uvedené osobní údaje mohou být společností ROSSMANN,spol.s r.o. předány ke zpracování také třetí osobě jako zpracovateli osobních údajů, a to konkrétně obchodní společnosti DDB, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 25, PSČ 110 00, IČO: 002 93 911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 425, obchodní společnosti Etnetera a.s. se sídlem Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 251 03 814, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 11168, obchodní společnosti MEDIA Central ČR s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 02019981, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 214580, a příp. též poskytovateli poštovních služeb (především Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČO: 471 14 983, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 7565).

Společnost ROSSMANN,spol.s r.o. poskytuje zákazníkovi dále následující informace o zpracování osobních údajů: (i.) správcem je společnost ROSSMANN,spol.s r.o., IČO: 612 46 093, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 28492; (ii.) vypuštěno; (iii.) účel zpracování je vymezen výše v tomto článku 5., přičemž právním základem pro zpracování je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů zákazníkem, a to pro konkrétní účely zpracování; (iv.) příjemci osobních údajů jsou případně třetí osoby (zpracovatelé), je-li předání osobních údajů těmto osobám nezbytné pro naplnění účelu zpracování osobních údajů, a tito případní zpracovatelé jsou uvedeni výše v tomto článku 5.; (v.) společnost ROSSMANN,spol.s. r.o. nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci; (vi.) osobní údaje budou u společnosti ROSSMANN,spol.s r.o. uloženy po dobu trvání členství zákazníka ve věrnostním programu ROSSMÁNEK; (vii.) zákazník má právo požadovat od společnosti ROSSMANN,spol.s r.o. jako správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů; (viii.) zákazník je oprávněn odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů tak, jak je uvedeno výše v tomto článku 5.; (ix.) zákazník má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů; (x.) požadavek na poskytování osobních údajů je požadavkem, na základě kterého může být zákazník účastníkem věrnostního programu ROSSMÁNEK, příp. příjemcem marketingových letáků ROSSMÁNEK. V důsledku neposkytnutí osobních údajů nezbytných pro registraci by nebyl umožněn vznik členství ve věrnostním programu ROSSMÁNEK a příp. také zasílání marketingových letáků ROSSMÁNEK.

Změny obchodních podmínek

Obchodní společnost ROSSMANN, spol.s r.o. může tyto obchodní podmínky kdykoli jednostranně změnit, příp. věrnostní program kdykoli zrušit. Nové znění obchodních podmínek bude vždy 30 dnů před nabytím jeho účinnosti k nahlédnutí na internetových stránkách www.rossmann.cz. Zákazník má právo změny obchodních podmínek odmítnout a členství ve věrnostním programu ROSSMÁNEK ukončit, a to způsobem popsaným výše v článku 4. těchto obchodních podmínek.