Domol

WC intensiv gel

750 ml
Popis

Náš WC gel s intenzivní čisticí silou a svěží vůni oceánu odstraňuje nečistoty jako je vodní kámen a moč. Neutralizuje nepříjemné pachy. Design lahve usnadňuje aplikaci i pod okraj WC mísy.

POUŽITÍ: Otevřete stiskem na značkách na víčku. Nalijte rovnoměrně a úsporně do a pod okraj toaletní mísy. Nechejte působit 10 minut, popř. použijte záchodovou štětku a opláchněte. Na velmi silné usazeniny nechejte působit až 2 hodiny. V případě potřeby proces zopakujte. Po použití pečlivě uzavřete až do zaklapnutí uzávěru.

Varování: Obsahuje formic acid, c12-18 pareth-7. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKIOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

EAN 4305615587035