gtm pixel gtm pixel
Domol

Odstraňovač vodního kamene

2x15 g
Popis
  • Pro snadné a spolehlivé odvápnění (kávovaru, varné konvice)
  • Odstraňuje i velmi odolné usazeniny
  • Pravidelné odvápnění šetří Vaše přístroje a uchovává jejich plnou funkčnost

POUŽITÍ:  KÁVOVAR: Naplňte skleněnou konvici ½ litrem studené vody. Obsah sáčku nasypte do vody a míchejte, dokud se prášek zcela nerozpustí. Roztok nalijte do nádoby na vodu v kávovaru. Přístroj zapněte a polovinu roztoku nechejte protéct. Přístroj vypněte. Po 10 minutách nechejte protéct zbytek roztoku. Potom minimálně 2x vypláchněte studenou vodou. Skleněnou konvici dobře vypláchněte. VARNÉ KONVICE A PŘÍSTROJE NA HORKOU VODU: Přístroj naplňte studenou vodou. Vložte 1 sáček na ½ litru a mícháním zcela rozpusťte. Roztok ohřejte – nevařte! Minimálně 2x přístroj vypláchněte.

OBSAHUJE: Amidosírová kyselina (ES 226-218-8)

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte na teflonové nádoby, mramor, pozinkované a emailované přístroje. Před odstraňováním vápenatých usazenin dodržujte pokyny k údržbě, které udává výrobce. R36/38 Dráždí oči a kůži. R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.

EAN 40001210