Menu

Čistič pračky

Savo
250 ml
37.96 Kč/100 ml
Popis

Tekutý přípravek pro čištění pračky. Odstraňuje zbytky pracího prášku, vodní kámen a další usazeniny a pračku příjemně provoní. Pravidelným používáním docílíte optimálního fungování pračky a prodloužíte její životnost. 

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
Složení

<5 % neiontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, parfum, směs 2-methylisothiazol-3(2H)-on a 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on, D-limonene, Hexyl cinnamal, Linalool.
 

Skladování

Spotřebujte do: viz obal.

Upozornění

NEBEZPEČÍ Savo Čistič pračky. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Po manipulaci důkladně omyjte kůži vodou. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje směs 2-methylisothiazol-3(2H)-on a 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje: undekanol, rozvětvené a lineární, ethoxylované propoxylované.

Výrobce

UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8

Vyrobeno
EU
EAN 08710522828243