Zákaznická linka
800 767 626
pracovní dny: 8:00 - 17:00

Napište nám Nejbližší prodejny

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 

1.         Pořadatel soutěže. Obchodní společnost ROSSMANN, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00, IČO: 61246093, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 28492. Pořadatel provozuje v České republice síť drogerií parfumerií ROSSMANN.

2.         Termín a způsob konání soutěže. Soutěž je realizována prostřednictvím online formuláře na webových stránkách www.rossmann.cz, a to v období od 1. října 2017 do 31. prosince 2017 (dále jen „doba trvání soutěže“).

3.         Podmínky účasti v soutěži, registrace do soutěže. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky (dále jen „soutěžící“), která       v době trvání soutěže kompletně vyplní alespoň veškeré povinné údaje (povinné údaje jsou označeny hvězdičkou a musí být platné) v online registračním formuláři k odběru newsletterů na webové stránce www.rossmann.cz a současně dokončí registraci kliknutím na příslušné pole formuláře.

Dokončením elektronické registrace soutěžící také potvrzuje svůj souhlas s těmito úplnými pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat. Soutěžící se může účastnit soutěže, resp. platně se registrovat do soutěže, pouze jednou.

4.         Soutěžící. Soutěžícím může být pouze fyzická osoba, která úplně (minimálně v rozsahu povinných údajů), pravdivě, řádně a v době trvání soutěže splní veškeré stanovené podmínky účasti v soutěži specifikované v bodě 3 těchto pravidel soutěže. Pořadatel        si vyhrazuje právo závazně posoudit, zda ke splnění podmínek stanovených pořadatelem pro účast v soutěži v bodě 3 těchto pravidel soutěže jednotlivými soutěžícími došlo.          Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v pracovním či obdobném poměru k pořadateli, jakož i osoby jim blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012Sb., Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „vyloučená osoba“). V případě, že se výhercem stane vyloučená osoba, nemá tato osoba nárok na výhru.

Stejně tak nevznikne soutěžícímu nárok na výhru v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži podle bodu 3 těchto pravidel, či soutěžící jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeni, resp. budou             ze soutěže vyřazeni a pro účely určení výherce na jejich místo případně nastoupí soutěžící, který se postupem dle těchto pravidel soutěže umístil jako další v pořadí. Zvítězil-li soutěžící podvodně či zvítězil-li v důsledku porušení těchto pravidel soutěže, nárok na výhru mu nevzniká.

5.         Výhry a podmínky získání výher. Soutěží se celkem o 103 výher – 100× slevové poukazy     na nákup v kamenných prodejnách drogerie ROSSMANN na území České republiky,        a to pro každého výherce v celkové hodnotě 100 Kč, 3× slevové poukazy na nákup v kamenných prodejnách drogerie parfumerie ROSSMANN na území České republiky,         a to pro každého výherce v celkové hodnotě 500 Kč. Platnost slevových poukazů bude stanovena pořadatelem a bude uvedena na slevových poukazech. Pořadatel si vyhrazuje právo určit, popřípadě kdykoli změnit, přesnou specifikaci výher. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výhry stanovené pořadatelem jakékoli jiné (peněžité či nepeněžité) plnění; účast v soutěži ani výhry nejsou právně vymahatelné. Výhercem slevového poukazu v hodnotě 100 Kč se stane prvních sto soutěžících, kteří úplně (minimálně v rozsahu povinných údajů), pravdivě a řádně vyplní online registrační formulář a dokončí elektronickou registraci. Navíc 3 vylosovaní výherci získají slevové poukazy v hodnotě 500 Kč. Všichni výherci budou kontaktováni po skončení soutěže v průběhu ledna 2018 e-mailem, který uvedli do soutěžní registrace. Spolu s oznámením o výhře obdrží všichni výherci také instrukce o převzetí a/nebo doručení výhry. Nepřevzaté a/nebo nedoručené výhry náleží pořadateli.

6.         Souhlas se zpracováním osobních údajů soutěžících. Registrací do soutěže dle bodu          3 těchto pravidel, tj. vyplněním online registračního formuláře a dokončením registrace na webové stránce, včetně zaškrtnutí příslušného pole souhlasu v registračním formuláři soutěžící uděluje v souladu s právními předpisy, především zákonem č. 101/2000                Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a směrnicí Evropského parlamentu          a Rady 95/46/ES, bezplatný souhlas se zpracováním všech osobních údajů poskytnutých pořadateli jako správci v rámci soutěže (tj. především jména, příjmení, titulu, data narození, pohlaví, adresy, emailové adresy, telefonu) po dobu 10 let od začátku soutěže za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů včetně zpracování údajů        o nákupech v prodejnách pořadatele, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací    o marketingových akcích pořadatele, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím emailu a/nebo SMS zpráv, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační                                společnosti, a dále souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží. Soutěžící má především práva dle § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo žádat o vysvětlení, požadovat jejich opravu, blokaci nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci, jakož i právo požadovat, aby správce odstranil závadný stav resp. rozpor se zákonem nebo s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího, přičemž v případě vzniku jiné než majetkové újmy v důsledku zpracování osobních údajů se při uplatnění nároku postupuje podle zvláštního zákona. Soutěžící byl informován o tom a zaškrtnutím příslušného pole souhlasu v registračním formuláři souhlasí s tím, že výše uvedené osobní údaje mohou být pořadatelem předány ke zpracování, jak uvedeno výše, také třetím osobám jako zpracovatelům osobních údajů, a to konkrétně obchodní společnosti DDB, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 25, PSČ 110 00, IČO: 002 93 911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městkého soudu v Praze, sp. zn. B 425 a/nebo obchodní společnosti Intelligent Technologies, s.r.o., se sídlem Brno - Štýřice, Vysoká 532/8, PSČ 639 00,              IČO: 277 49 240, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,          sp. zn. C 56441 a/nebo obchodní společnost Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle, WA 98109-5210, US. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli odvolán výslovným sdělením zaslaným na adresu sídla pořadatele, nebo zaslaným e-mailem na adresu info@rossmann.cz resp. zákaznický servis pořadatele, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

7.         Změny soutěže a/nebo pravidel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady tuto soutěž zkrátit, odložit, přerušit, zrušit, či jinak jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla      po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na svých webových stránkách www.rossmann.cz, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla. Pořadatel neodpovídá za funkčnost webové stránky, resp. za jakékoli související technické problémy včetně funkčnosti software a hardware. Pořadatel může na webových stránkách využívat tzv. cookies výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Zákaz nebo správu cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

8.         Další podmínky soutěže.

-     Výhry ani účast v soutěži nejsou právně vymahatelné.

-     O veškerých otázkách, reklamacích či námitkách v souvislosti s touto soutěží rozhoduje s konečnou platností pořadatel.

-     Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži.

-     Pořadatel je oprávněn bez dalšího vyřadit ze soutěže soutěžící, kteří dle výlučného posouzení pořadatele nehrají férově či nedodržují pravidla.

-     Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí v této soutěži (především funkčnost sítě resp. webové stránky). Pořadatel neodpovídá za doručení zpráv. Pořadatel neodpovídá ani za (pozdní) doručení, poškození, ztrátu    či zničení výher během přepravy. Pořadatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která případně soutěžícímu vznikne v souvislosti s užíváním výhry.

 

Chci se registrovat

« zpět